Adrese:
Jelgava, Akmeņu iela 1, LV-3004, tālrunis: 63028857, e-pasts: inta.brantevica@izglitiba.jelgava.lv,
baiba.dinka@izglitiba.jelgava
.lv, skolas mājaslapa: www.4vsk.jelgava.lv, darba laiks: darba dienās: no 8:30-15:00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās – slēgts.

trešdiena, 2010. gada 10. februāris

Par Jelgavas 4.vidusskolas bibliotēku

Bibliotēka 2008./2009.mācību gadā

Bibliotēka tagad


Darba laiks

Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēka apmeklētājiem atvērta darba dienās: no 8:30-15:00 Sestdienās, svētdienās un svētku dienās – slēgts.

Pakalpojumi

Skolas bibliotēkā ir mācību, metodiskā literatūra, nozaru un uzziņu literatūra, daiļliteratūra, periodiskie izdevumi, kā arī elektroniskie resursi (audio, video materiāli).

Skolas bibliotēkas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

Skolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

Bibliotēka nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, komplektējot iespieddarbus un dokumentus, sniedzot bibliotekāros, bibliogrāfiskos pakalpojumus, uzziņas skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem, kā arī attīsta plašu lasīšanas veicināšanas pasākumu programmu. Darbojas atbilstoši uzdevumiem, ko paredz skolas nolikums, darba plāns, mācību un audzināšanas plāni.

Bibliotēkas lietotāju noteikumi

Bibliotēkas lietotājs ir ikviena fiziska persona - skolas pedagogi, skolnieki vai skolas darbinieki, kuri izmanto skolas bibliotēkas pakalpojumus.
 • Reģistrējoties bibliotēkā, bibliotēkas lietotājam / lasītājam jāsniedz ziņas par sevi, dzīvesvietu, jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu uz lasītāja formulāra vāka jāapstiprina sava apņemšanās tos ievērot.
 • Personas, kas nav bibliotēkas lasītāji, bibliotēkas fondu var izmantot lasītavā.
 • Lasītājam līdzi nešanai izsniedz ne vairāk kā 3-5 (1. - 8. kl.), 5-7 (9. - 12. kl.) grāmatas vai citus iespieddarbus, izņemot mācību grāmatas. Skolas pedagogiem izsniegtajai metodikai lasīšanas laiks netiek normēts, to pedagogs nosaka pats. Izņēmuma gadījumā, ja grāmatu pieprasa arī citi lasītāji, tiek noslēgta vienošanās par grāmatas lietošanas laika termiņiem.
 • Aizliegts iznest nereģistrētus materiālus.
 • Lasītājam jāievēro saņemto grāmatu u.c. iespieddarbu izmantošanas termiņš – 14 dienas, mācību grāmatām – mācību gads. Nepieciešamības gadījumā grāmatu lietošanas termiņu var pagarināt, ja saņemtos izdevumus neprasa citi lietotāji.
 • Ja mācību grāmata skolēnam nepieciešama pagarinātajam mācību gadam, to var izsniegt pret drošības maksu : par katru grāmatu Ls 1,-.
 • Vienam lietotājam neizsniedz viena un tā paša iespieddarba vairākus eksemplārus.
 • Retas grāmatas, albūmus, uzziņu izdevumu vienīgos eksemplārus uz mājām neizsniedz. Tos var izmantot tikai lasītavā.
 • Lasītājs no jauna var saņemt grāmatas u.c. materiālus tikai tad, kad atnesis atpakaļ iepriekš saņemtos, kuru izmantošanas termiņš beidzies.
 • Lasītājiem, kas nozaudējuši vai sabojājuši kādu bibliotēkas grāmatu vai citu iespieddarbu, tas jāaizvieto ar tādu pašu vai satura ziņā līdzvērtīgu grāmatu. Ja lasītājs nevar sabojāto grāmatu vai iespieddarbu aizvietot ar līdzvērtīgu, viņam bibliotēkai radušos zaudējumu jāatlīdzina naudā:Lasītājam jāsaudzē lietošanā nodotās bibliotēkas grāmatas u.c. iespieddarbi, nedrīkst tajos izdarīt nekādas atzīmes un pasvītrojumus, locīt un izplēst. Saņemot grāmatas, tai skaitā arī mācību grāmatas, tās jāpārbauda un par pamanītiem bojājumiem jāpaziņo bibliotekāram divu dienu laikā pēc grāmatu saņemšanas.
 • par nozaudēto daiļliteratūras grāmatu jāmaksā trīs līdz desmitkārtīgā apmērā,
 • par nozaudēto mācību grāmatu jāsamaksā soda nauda Ls 1,- + grāmatas cena.
 • Ja kādu bibliotēkas grāmatu vai citu iespieddarbu nozaudējuši vai sabojājuši nepilngadīgi lasītāji, materiālo atbildību nes viņu vecāki vai aizbildņi.
 • Ja lasītājs nav nokārtojis saistības ar skolas bibliotēku par pagājušo mācību gadu, nākošajā gadā viņš zaudē tiesības izmantot skolas bibliotēku.
 • Absolvējot skolu vai izstājoties no tās, lasītājam jānokārto visas saistības ar bibliotēku un jāsaņem no bibliotekāres izziņu, ka bibliotēkā nav parādu.
 • Bibliotēkā ir jāievēro klusums un pieklājības normas.

1 komentārs:

 1. Benjamiņa kungs pārsniedza viņu prasības, lai palīdzētu man ar aizdevumu, kuru es izmantoju, lai paplašinātu savu aptieku biznesu. Viņi bija draudzīgi, profesionāli un absolūti dārgakmeņi, ar kuriem strādāt. Es ieteiktu ikvienam, kurš meklē aizdevumu, sazināties. Lfdsloans@outlook.com.WhatsApp ... + 19893943740.

  AtbildētDzēst